Uhelné sklady Horka u Staré Paky - Košťálov


Úvod

Firma Václava Šindeláře se zabývá prodejem hnědého uhlí, koksu a briket již od roku 1993 z prodejního skladu Košťálov. Od roku 2002 také z prodejního skladu Horka u Staré Paky. V prodeji je výhradně ledvické uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. Rozvoz uhlí je zajištěn vozidli s pásovým dopravníkem na snadnější složení paliva do úložných prostorů zákazníka.

Paliva

V nabídce Ledvické hnědé uhlí - Ořech 1, Ořech 2, Kostka. Nabízíme také německé dvoucoulové brikety a koks.

Ceník

Ořech 1 - 495 Kč/q
Ořech 2 - 485 Kč/q
Kostka - 0 Kč/q
Brikety - 565 Kč/q
Koks - 0 Kč/q
Cena je včetně dopravy a DPH.
Skládání pásovým dopravníkem 200 Kč s DPH.
Ceník platný do odvolání

Kontakt

tel.: +420 603 972 967
Václav Šindelář
Košťálov 333
51202 Košťálov
Tel.: +420 603 972 967, +420 605 570 392
Email: v.sindelar@tiscali.cz

Reklamační řád

1. Vady dodaného pevného paliva/ dále jen reklamace/ bude kupující provádět písemnou formou pomocí formulářů k tomu určených. Formuláře k dispozici na příslušném skladu u vedoucí provozovny.
2. Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů tuhého paliva stanovených jakostními parametry prvovýrobce.
3. Vadu uhlí je kupující povinen prodávajícímu prokázat.
4. Kupující je povinen prohlédnout reklamované palivo bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
5. Záruční doba na skryté vady uhlí/ tj. viditelná hlušina či jiné nečistoty, zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno, v katalogu výrobce je 5 kalendářních dnů od data expedice dle účetního dokladu ze skladu prodejce.
6. Záruční doba na skryté vady uhlí/ tj. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem/ je 14 kalendářních dnů od data expedice dle účetního dokladu. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku vadného uhlí pro nezávislý laboratorní rozbor nebo odběr kontrolního vzorku provést sám dle normy ČSN 44 1304 za přítomnosti pověřené soby.
7. V protokolu o vadách kupující uvede popis vad paliva a přiměřenou požadovanou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách kupující doloží kvalitní fotodokumentací.
8. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad uložit odděleně od jiného uhlí, označit a šetrně s dodávkou uhlí manipulovat, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícímu.
9. Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí.
10. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5 pracovních dnů od doručení protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad uhlí dostaví.
11. Jsou-li prodávajícímu vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad paliva, a to přiměřenou slevou z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad paliva.
12. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada uhlí prokázána, v opačném případě je hradí kupující.